>> lekári a lekárnici

 

Ponúkame Vám komplexný balík služieb pre zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie

 

Zákon  576/2004  Z.z.  o  zdravotnej  starostlivosti, službách  súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

§ 22

Zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie


(1) Za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ. Poskytovateľ  je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a to aj počas jej uchovávania podľa odseku 2.

 

(2) Zdravotnú dokumentáciu, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby; ostatnú zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.

 

(3) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby k osobitnej zdravotnej dokumentácii nemali prístup iné osoby ako ošetrujúci lekár a v nevyhnutnom rozsahu zdravotnícki pracovníci.


 

Naša spoločnosť Vám ponúka:

 

1.   pevzatie zdravotnej dokumentácie v zmysle zákona 576/2004 Z.z. § 22 ods.1.

 

2.  zabezpečíme uloženie a ochranu registratúrnych záznamov v zmysle vyhlášky MV SR č. 628/2002 zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach.

 

3.   vykonáme súpis prevzatej dokumentácie, vypracujeme návrh na vyradenie záznamov, ktorým uplynula lehota uloženia, postúpime na schválenie príslušnému Štátnemu archívu a zabezpečíme jej likvidáciu.

 

4.   zabezpečíme ochranu osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

5.   naša ponuka zjednoduší odovzdanie zdravotnej dokumentácie pri zmene poskytovateľa podľa  § 23 zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti.

 

6.   ponúkame Vám starostlivosť o registratúrne záznamy (účtovné, mzdové a personálne), ktoré pochádzajú z Vašej podnikateľskej činnosti v zmysle zákonov Slovenskej republiky.

 

 

Ponúkaný komplexný balík služieb pre starostlivosť o písomnosti Vás odbremení od časovo náročnej a nezáživnej administratívnej práce.


" Vaše starosti do našich políc"
 

 
ak  Vás naša ponuka oslovila prosím kontaktuje nás